ប្រឆាំងនឹងការសម្ពាធខ្ពស់សីតុណ្ហភាព boiler-

ជជែកតាមអ៊ិនធឺរណែត WhatsApp!