ඝර්ෂණය Tester අතරින් DRK138 ආනත මතුපිට සංගුණකයන්

කෙටි විස්තරය:

ඝර්ෂණය Tester අතරින් DRK138 ආනත මතුපිට සංගුණකයන් චිත්රපට, කඩදාසි, කාඩ් මණ්ඩලය, තහඩු හා එසේ මත ඇති COF පරීක්ෂා කිරීමට භාවිත කෙරේ. ද්රව්යමය පරීක්ෂා කිරීමෙන්


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

ඝර්ෂණය Tester අතරින් DRK138 ආනත මතුපිට සංගුණකයන් චිත්රපට, කඩදාසි, කාඩ් මණ්ඩලය, තහඩු හා එසේ මත ඇති COF පරීක්ෂා කිරීමට භාවිත කෙරේ.
ද්රව්යමය පරීක්ෂා කිරීමෙන්


  • පසුගිය:
  • ඊලඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන

    WhatsApp Online Chat !